اسید سالیسیلیک یک بتا هیدروکسی اسید است که متعلق به گروه داروهای سالیسیلات است. از آنجایی که اسید سالیسیلیک بخشی از خانواده بتا هیدروکسی اسید است، به این معنی است که قسمت هیدروکسی مولکول توسط دو اتم کربن از بخش اسیدی مولکول جدا است. در اسید آلفا هیدروکسی، بخش های هیدروکسی و اسیدی مولکول تنها با یک اتم از هم جدا می شوند.

نمایش یک نتیجه